Regulamin serwisu akademia.inzynieria.com

§1 [Przedmiot regulaminu]

Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniuusług drogą elektroniczną i określa warunki korzystania z platformy e-learningowej dostępnej za pośrednictwem serwisu internetowego działającego w domenie www.akadademia.inzynieria.com,przeznaczonej dla osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy technicznej. Regulamin niniejszy określa w szczególności prawa i obowiązki użytkowników w/w platformy oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela w/w platformy.

§2 [Słowniczek]

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

1. Usługodawca –Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Radzikowskiego 1, Kraków 31-305, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000142508, posiadająca NIP 6772203315, tj. podmiot udostępniający Platformę;

2. Hasło–stworzony przez Użytkownika ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Platformy;

3. Login–stworzone przez Użytkownika, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter, oznaczenie Użytkownika bądź jego adres poczty elektronicznej, wykorzystywane w dostępie do Platformy.

4. Platforma –bezpłatna, stanowiąca własność Usługodawcy platforma e-learningowa o nazwie Akadademia.Inzynieria.com;

5. Regulamin –niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

6. Serwis –stanowiący własność Usługodawcy serwis internetowy działający w domenie www.akadademia.inzynieria.com;

7. Usługa –usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę Platformy;

8. Użytkownik –posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna.

 

§3 [Wymagania techniczne]

1. Korzystania z Serwisu i Platformy możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer od wersji 7.0 lub nowszy, Opera od wersji 9.5 lub nowsza, Mozilla Firefox od wersji2.0 lub nowsza.

2. Do korzystania z Platformy wymagane jest także posiadanie adresu poczty elektronicznej. Usługodawca oświadcza jednocześnie, że do jednego adresu poczty elektronicznej może być przypisany jeden Użytkownik.

 

 

3. Wszyscy odwiedzający Serwis bądź korzystający z Platformy zobowiązani są do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na swój koszt wymienionych powyżej urządzeń, oprogramowania oraz adresu poczty elektronicznej, w tym samego dostępu do sieci Internet.

4. Usługodawca, dla bezpiecznego korzystania zSerwisu i Platformy, rekomenduje stosowanie przez Użytkowników oprogramowania antywirusowego oraz typu firewall.

 

§4 [Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usługi]

1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony, począwszy od momentu zarejestrowania się w Platformie jako jej Użytkownik.

2. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie Usługi poprzez usunięcie Konta. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta skutkuje trwałym usunięciem wszelkich danych jakie były w jego ramachprzetwarzane.

3. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi na zasadach opisanych w Regulaminie. W takim przypadku, Użytkownik nie może ponownie założyć Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

4. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zarejestrowania się przez Użytkownika w Platformie. Po upływie powyższego terminu uprawnienie to wygasa. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego, oświadczenia które może być także przesłane z adresu podanego w trakcie rejestracji Użytkownika w Platformy na adres pomoc@akadademia.inzynieria.comdrogą elektroniczną, bez wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Użytkownik może ponadto skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do tegoż odstąpienia.

 

§5 [Pierwsze skorzystanie z Platformy]

1. W celu skorzystania z Platformy należy wejść do Serwisu, a następnie dokonać rejestracji za pośrednictwem stosownego formularza rejestracyjnego. W celu ukończenia rejestracji należy podać wymagane w rzeczonym formularzu dane oraz stworzyć Hasło, a także opcjonalnie Login. Efektem rejestracji jest utworzenie Konta.

2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie Regulaminu poprzez oznaczenie opcjiAkceptuję Regulaminznajdującej się na końcu formularza rejestracyjnego.

3. Usługodawca weryfikuje prawo osoby dokonującej rejestracjido dysponowania podanym w trakcie opisanej w ust. 1 rejestracji adresem poczty elektronicznej poprzez wysłanie na niego tzw. linka aktywacyjnego, którego uruchomienie w przeglądarce internetowej skutkuje rejestracją Użytkownika i tym samym rozpoczęciem świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

4. Usługodawca na żądanie osoby chcącej zostać Użytkownikiem może wypełnić formularz rejestracyjny w oparciu o dane przekazane mu przez taką osobę. W takim przypadku w celu ukończenia rejestracji

 

 

osoba taka zobowiązana jestdo potwierdzenia tak przekazanych danych oraz zweryfikowania prawa do dysponowania podanym adresem poczty elektronicznej, zgodnie z ust. 3.

 

§6 [Funkcjonalność Platformy]

1. Platforma umożliwia Użytkownikowi udział w e-kursachz zakresu wiedzy technicznej, obejmującej szeroko rozumiany sektor inżynieryjny.

2. Usługodawca może organizować w ramach Platformy konkursy dla Użytkowników oraz nagradzać ich aktywności realizowane w ramach Platformy. Zasady wyżej opisanych akcji zawierać będą odrębne regulaminy.

3. Postanowienia szczegółowe, dotyczące warunków uczestnictwa w poszczególnych e-kursach, w tym ewentualne zasady nagradzania ich uczestników, określają odrębne regulaminy.

4. Użytkownicy w związku ze swoim statusem, uprawnieni są także do otrzymywanie na podane przez nich w trakcie rejestracji dane kontaktowe:

a) informacji handlowych od podmiotów współpracujących w ramach Platformy z Usługodawcą, w szczególności informacji dotyczących planowanych e-kursów;

b) propozycji podjęcia zatrudnienia bądź nawiązania współpracy.

5. Jeśli Usługodawca wprowadzi możliwość ustawieniaprzez Użytkowników tzw. awatara, a więc zdjęcia bądź innej grafiki, które będą wyświetlane przy jego Loginie i widoczne dla innych Użytkowników, to umieszczając taki awatar Użytkownik oświadcza, że posiada prawa do wykorzystania go w taki sposób, a w przypadku gdy awatar zawiera wizerunek Użytkownika, umieszczenie takiego wizerunku jest równoznaczne z udzielenie przez Użytkownika Usługodawcy zezwolenia na rozpowszechniania tak utrwalonego wizerunku dla potrzeb świadczenia Usługi, w szczególności poprzez prezentowanie go w Platformie.

6. W ramach Serwisu bądź Platformy mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.

7. Pomoc w korzystaniu z Platformy zapewnia rozbudowany moduł pomocy (FAQ, mail, telefon, wewnętrzna wiadomość do Usługodawcy).

 

§7 [Obowiązki Użytkownika]

1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji w Platformie, a także w trakcie korzystania z Platformy prawdziwych danych, także danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi, a obejmujących:

a) imię i nazwisko;

b) płeć;

c) data urodzenia;

d) adres poczty elektronicznej;

e) miejscowość;

f) województwo;

g) miejsce pracy i stanowisko;

h) wykształcenie.

 

 

2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane wskazane w ust. 1 niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających taką aktualizację.

3. Każda osoba odwiedzająca Serwis bądź korzystająca z Platformy jest zobowiązana do przestrzegania w tym zakresie stosownych przepisów prawa, w szczególności do szanowania szeroko rozumianych praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich.

4. Użytkownik jest zobowiązany chronić w sposób należyty dane dostępowe do Platformy i nie jest uprawniony do umożliwienia innym podmiotom korzystania ze swojego Konta.

5. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Platformy dane i treści.

6. Dostęp Użytkownika do Platformy może być przez Usługodawcę zawieszony bądź umowa o świadczenie Usługi może zostać przez Usługodawcę wypowiedziana, a Konto Użytkownika usunięte z Platformy w przypadku, gdy taki Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania naruszają prawo bądź dobre obyczaje bądź mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Platformie, a także gdy jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Platformy. W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnieńw rozumieniu zdania powyższego, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika niezwłocznie, za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Z uwagi na powyższe Usługodawca jest także uprawniony do odmowy rejestracji danej osoby w Platformie.

 

§8 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

1. Z uwagi na fakt, że dostęp do Platformy jest nieodpłatny oraz stanowi jedynie narzędzie umożliwiające  Użytkownikom udział w e-kursach, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Platformy.

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Serwisu i Platformy. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego, poprzedzonego stosowną informacją skierowaną do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku modernizacji technicznej Serwisu bądź Platformy. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby zarówno pory i czas takich przerw w działaniu Serwisu bądź Platformy wjak najmniejszym stopniu wpływały na komfort korzystania z tychże.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w związku z korzystaniem z Serwisu bądź Platformy, a wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim bądź niewłaściwego zabezpieczenia przez Użytkownika danych umożliwiających dostęp do Platformy, w szczególności Hasła.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Platformie, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.

6. Usługodawcanie ponosi odpowiedzialności za skutki tzw. siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do zapobieżenia oraz do przewidzenia.

 

 

7. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie obowiązują jeśli coś innego wynika z powszechnieobowiązujących przepisów prawa, w szczególności szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

 

§9 [Postępowanie reklamacyjne]

1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik winien zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres pomoc@akadademia.inzynieria.com.

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz dane umożliwiające ustalenie Użytkownika, którego zgłoszenie dotyczy.

3. Usługodawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zgłoszenie chyba, że Użytkownik podał w zgłoszeniu reklamacyjnym inny adres.

5. Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą takiej reklamacji.

 

§10 [Ochrona praw własności intelektualnej]

1. Treści udostępniane w Serwisie, w tym ich wybór i układ oraz Platformastanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tym samym korzystają one z ochrony w w/w ustawie przewidzianej. 

2. Korzystanie z Serwisu bądź Platformy przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie skutkuje nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego prawem dozwolonego użytku oraz niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie Usługi. Tym samym zabronione jest kopiowanie Serwisu bądź Platformy, w całości bądź w części.

3. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w zawartość Serwisu bądź Platformy, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie ich w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Użytkownik poprzez przetwarzanie w Platformy treści chronionych ustawą wskazaną w ust. 1 bądź ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji, nieograniczonej co do terytorium oraz ilości wykorzystania i nieobejmującej prawa do udzielania dalszych licencji na wykorzystywanie tych treści dla celów świadczenia Usługi, co obejmuje utrwalanie ich w pamięci komputera, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet oraz ich publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

§11 [Prywatność i ochrona danych osobowych]

Kwestie związane z ochroną prywatności oraz danych, w tym danych osobowych reguluje Polityka prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu.

§12 [Postanowienia końcowe]

1. Treść Regulaminu jest udostępniona pod adresem www.akadademia.inzynieria.com/regulamin, w sposób umożliwiający jej zapisanie na komputerze lub nośniku bądź wydrukowanie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w:

a) przypadkach uzasadnionych zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) przypadkach wydania wiążącej Usługodawcę decyzji administracyjnej bądź orzeczenia sądowego i w ramach wykonania tak wydanych decyzji bądź orzeczeń;

c) dodania bądź wyłączenia poszczególnych funkcjonalności Platformy;

d) zmiany podmiotu będącego Usługodawcą.

3. Usługodawca powiadomi Użytkowników za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej o planowanych zmianach i udostępni ujednolicony, tj. zawierający proponowane zmiany tekst Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim w terminie nie krótszym niż na 14 (czternaście) dni przed wprowadzeniem zmian. W taki sam sposób zmiany Regulaminu zostaną opublikowane pod adresem wskazanym w ust. 1.

4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany Regulaminu, przysługuje mu uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zalogowanie się do Konta po wejściu w życie zmian Regulaminu uznaje się za ich akceptację.

5. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu szeroko rozumianego świadczenia Usługi zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami. Jednocześnie Usługodawca informuje, że Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe Informacje o sposobie dostępu dow/w trybu rozstrzygania sporów znaleźć można na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2019r.